Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Trojanowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd Gminy  / Struktura Urzędu
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Struktura Urzędu Struktura Urzędu


URZĄD GMINY W TROJANOWIE
08-455 TROJANÓW 57A

TEL. 25 682-71-20, 25 682-71-21, 25 682-71-07, 25 682-76-31

FAX 25 682-71-07

NIP URZĘDU GMINY 8261150903
REGON URZĘDU GMINY 000544496

NIP GMINY 8262037304
REGON GMINY 711582316

NR KONTA: BS GARWOLIN 47 9210 0008 0052 3121 2000 0010

URZĄD GMINY PRACUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8-16

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY W TROJANOWIE

 

STANOWISKOIMIĘ I NAZWISKONUMER TELEFONUADRES E-MAIL
Wójt GminyStanisław Kostyra25 682-71-20wójt@trojanow.pl
Zastępca WójtaAneta Michta25 682 71 20zastepcawojta@trojanow.pl
SekretarzJarosław Ryszkowski25 682 71 20sekretarz@trojanow.pl
SkarbnikRenata Wesołowska25 682 71 20skarbnik@trojanow.pl

 

REFERAT FINANSOWY

 

Kierownik ReferatuRenata Wesołowska25 682-71-20-skarbnik@trojanow.pl
Stan. ds. księgowości budżetowejKrystyna Osiak25 682-71-2042krystyna@trojanow.pl
Stan. ds. księgowości budżetowejDorota Zduniak25 682-71-2042-
Stan. ds. płac i księgowościMirosława Gruza25 682-71-2048mirka@trojanow.pl
Stan. ds. księgowości oświatowejJolanta Pieniążek25 682-71-2043gzeas3@trojanow.pl
Stan. ds. płac i księgowości oświatowejHelena Sieraj25 682-71-2037gzeas@trojanow.pl
Stan. ds. wymiaru podatków i opłatAlina Wiśniewska25 682-71-2041podatki@trojanow.pl
Stan. ds. wymiaru podatków i opłatWioleta Zowczak25 682-71-2041podatki@trojanow.pl
Stan. ds. księgowości podatkowej i opłatAgnieszka Prządka25 682-71-2041podatki@trojanow.pl
Stan. ds. obsługi kasySylwia Głodek25 682-71-2045kasa@trojanow.pl

 

REFERAT INWESTYCYJNY

 

Kierownik Stan. ds. zamówień publicznychAneta Michta25 682 71 2039zastepcawojta@trojanow.pl
Stan. ds. budownictwa, planowania przestrzennego oraz gospodarki komunalnejJarosław Ryszkowski25 682 71 2038sekretarz@trojanow.pl
Stan. ds. kancelaryjnych i funduszy europejskichAgnieszka Żaczek25 682 71 2031ug@trojanow.pl
Stan. ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnejWojciech Szlendak25 682 71 2034srodowisko@trojanow.pl
Stan. ds. dróg i mostów, spraw gospodarczychRadosław Pikul25 682 71 2048drogi1@trojanow.pl

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Kierownik USCStanisław Kostyra25 682-71-20-wojt@trojanow.pl
Zastępca Kierownika USCEwelina Korda25 682-71-2035ewidencja@trojanow.pl
usc@trojanow.pl

 

KADRY

 

Stan. ds. organizacyjnych i kadrowychKatarzyna Buczek25 682-71-2044kadry@trojanow.pl

 

SPRAWY WOJSKOWE

 

Stan. ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ochrony p.poż, kultury i kultury fizycznejKazimierz Kuchnio

25 682 71 20

34

oc@trojanow.pl

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Stan. ds. gospodarki nieruchomościami oraz obsługi radyAlicja Wiązowska25 682 71 2039geodezja@trojanow.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

Stan. ds. archiwum, działalności gospodarczej, informatyzacji i promocji gminyAnna Lis25 682 71 2035kda@trojanow.pl

 

OŚWIATA

 

Stan. ds. oświatyTeresa Kujda25 682-71-2037gzeas2@trojanow.pl

 

 


 

ROZDZIAŁ II USTAWY O SAMORZĄDZIE GMIN z dnia 8 marca 1990 r.

Dz.U.01.142.1591 2002.03.31 zm. Dz.U.02.23.220
2002.06.22 zm. Dz.U.02.62.558
2002.10.27 zm. Dz.U.02.113.984

Zakres działania i zadania gminy

Art. 6.

 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.

Art. 7.

 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
  1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4) lokalnego transportu zbiorowego,
  5) ochrony zdrowia,
  6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8) edukacji publicznej,
  9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
  10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  11) targowisk i hal targowych,
  12) zieleni gminnej i zadrzewień,
  13) cmentarzy gminnych,
  14) (2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
  18) promocji gminy,
  19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

 3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 8.

 1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

 2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
  2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
  2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.

 3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.

 4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

 5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

Art. 9.

 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

 2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

 3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

 4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Art. 10.

 1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

 2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

PÓŻNIEJSZE ZMIANY

 1. W 2001 r. zamiast terminu 3 miesięcy stosuje się termin 30 dni, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.01.45.497), która weszła w życie z dniem 30 maja 2001 r.

 2. Art. 7 ust. 1 pkt. 14 zmieniony przez art. 29 pkt. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.02.62.558) z dniem 22 czerwca 2002 r.

Wewnętrzna struktura organizacyjna Urzędu Gminy.data wytworzenia2009-04-22
data udostępnienia2009-04-22
sporządzone przezKatarzyna Buczek
opublikowane przezAnna Lis
ilość odwiedzin251
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów, tel.: 25 682 71 20, fax: 25 682 71 95, ug@trojanow.pl, www.trojanow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@