Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Trojanowie
Menu góra
Strona startowa Majątek gminy Budżet 2004
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2004, bieżące, menu 1175 - BIP - Urząd Gminy w Trojanowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2004

2004

Budżet 2004

  

Informacja objaśniająca
do Budżetu Gminy Trojanów
na rok 2004.

Przedkładany Radzie Gminy do uchwalenia budżet na rok 2004 nie jest budżetem zrównoważonym. Planowane wielkości dochodów nie równoważą strony wydatkowej budżetu.

Uchwała budżetowa na 2004 rok zawiera następujące wielkości:

 • DOCHODY

  zgodnie z załącznikiem Nr 2 11.479.000 złgodnie z załącznikiem Nr 3 1.786.500 złzgodnie z załącznikiem Nr 3 247.500 zł

  W planie dochodów budżetu gminy zabezpiecza się kwotę 247.500 zł na spłatę pożyczki otrzymanej w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu w wysokości 1.786.500 zł zostaną sfinansowane:
  - nowo zaciąganą pożyczką na rynku krajowym w kwocie 850.000 zł
  - z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 565.250 zł
  - wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń pożyczki zaciągniętej w roku 2002 z WFOŚiGW w kwocie 371.250 zł

  DOCHODY.

  Zmiany w planie dochodów w stosunku do projektu budżetu dotyczą:

  1.Przyjęcia ostatecznej wielkości subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn. 16.02.2004r. Nr ST3-4820-5/2004 w kwocie 6.936.749 zł, zwiększono część oświatową subwencji o kwotę 60.879 zł

  2.W oparciu o uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych zmniejszono w § 0340 plan o kwotę 30.000 zł.

  3. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 7.320 zł Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

  4.Wprowadzono w Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 0970 – wpływy z różnych dochodów kwotę 250.000 zł z tytułu wpłat ludności na budowę sieci wodociągowej.

  W wyniku dokonywanych zmian plan dochodów budżetu ogółem zwiększono o kwotę 290.000 zł, z kwoty 9.650.000 zł w projekcie budżetu na kwotę 9.940.000 zł w budżecie na rok 2004.

  WYDATKI.

  W planie wydatków budżetu gminy dokonano zmian związanych z:
  - wprowadzeniem korekty w § 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne) zgodnie z już naliczonymi wynagrodzeniami i § 4440 (Odpisy na ZFŚS) po przeliczeniu odpisu wg obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 11 lutego 2004r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2003r.
  - wprowadzono korekty w §§ 4010,4110,4120 w Dziale 750-Administracja Publiczna związane z podpisanymi umowami o prace od dnia 01 stycznia 2004r
  - w Dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono stronę wydatkową ogółem o kwotę 46.000 zł.
  - w Dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095-Pozostała działalność zabezpieczono kwotę 10.000 zł na składnicę podłych zwierząt.
  - w Dziale 400-Wytwarzanie, zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095-pozostała działalność kwotę 15.000 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa.
  - w Dziale 750 –Administracja publiczna zabezpieczono kwotę 15.000 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy.
  - w Dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziano kwotę 15.000 zł na opracowanie programu gospodarki odpadami.

  Do projektu budżetu ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

  1 Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach:
  - Żabianka –Grąd ok. 1200 mb
  - Podebłocie ok. 1400 mb na podbudowie z cementu
  - Derlatka ok. 605 mb na podbudowie z cementu
  - Dębówka ok. 750 mb

  2 Wykonanie stabilizacji cementowych na drogach:
  - Prandocin (koło Pana Zabiegałowskiego) ok. 450 mb
  - Życzyn (Podkruszyna) ok. 1000 mb
  - Kozice (od drogi powiatowej w kierunku posesji Pana Piwońskiego) ok.650 mb
  - Kozice ok. 350 mb
  - Budziska – Ochodne ok. 1400mb

  3. Wykonanie dokumentacji na drogach:
  - Kozice odcinek drogi ok. 1900 mb
  - Podebłocie (drogi osiedlowe)
  - Dębówka-Nowiny Życie
  - Dębówka ok.1061 mb

  4 Zakup dwóch samochodów „Lublin” dla OSP Babice i Budziska

  5.Utwardzenie placu przy strażnicy OSP Wola Życka

  6. Zakup komputera dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Trojanowie.

  Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60.000 zł, pozostawiono do dyspozycji Wójta Gminy kwotę 40.000 zł
  W wyniku dokonywanych zmian plan wydatków na rok 2004 wzrósł o kwotę 1.226.500 zł, z kwoty 10.252.500 zł, planowanej w projekcie budżetu do kwoty 11.479.000 zł w budżecie.

 • WYDATKI
 • PRZYCHODY z
 • ROZCHODY

zgodnie z załącznikiem Nr 1 9.940.000 zł

Metryka

sporządzono
2016-03-14 przez Jarosław Ryszkowski
udostępniono
2016-03-14 01:00 przez Jarosław Ryszkowski
zmodyfikowano
2016-03-31 02:00 przez Jarosław Ryszkowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
509
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.